BrainCool AB (publ) – Säkrar finansiering om upp till 100 MSEK

BrainCool AB (publ) – Säkrar finansiering om upp till 100 MSEK
november 23, 2017 Christian Strand

BrainCool AB (publ) säkrar finansiering om upp till 100 MSEK och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Ladda ner som PDF

 

BrainCool AB (publ) (“BrainCool”) har tecknat avtal om en finansiering om upp till 100 miljoner SEK. Kapitaltillskottet ska främst användas till lansering av bolagets produkter i USA. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler (“Konvertibler”) med tillhörande teckningsoptioner (“Teckningsoptioner”) i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en “Tranche”).

VD Martin Waleij kommenterar;

-BrainCool har haft en stark utveckling. Med utgångspunkt i vår unika teknologi och innovativa produktutveckling har vi skapat en bred portfölj av medicinska kylningsprodukter med potential att signifikant förbättra behandlingen av svåra sjukdomar och medicinska problem.

Med finansieringen tryggad har bolaget säkerställt de medel som krävs för att genomföra strategin att bygga upp två starka affärsområden, Braincooling och Pain Management.

Kapitaltillskotten kommer att användas för att etablera en försäljning och förstärka produktionsprocesserna inom affärsområdet Braincooling i  både  USA  och Europa, samt generera  ytterligare  klinisk  data för att stärka våra produkters konkurrenskraft inom hjärtstillestånd, trauma och stroke.

Vi är övertygade om att en etablering av en egen försäljning i USA, där vi nu lanserar IQool™ System,  kommer vara en konkurrensfördel för bolaget då vi under de närmaste åren avser att lansera ett antal nya medicinska kylningsprodukter, där kombinationen av RhinoChill™ och IQool™ System utgör en unik lösning.

En starkare finansiell ställning möjliggör även investeringar i vår pipeline av produkter inom affärsområdet Pain Management som omfattar onkologi och migrän.  Dessa är indikationer med betydande medicinska behov.

Finansieringslösningen innebär att bolaget äger rätten, men inte skyldigheten, att kalla på flera konvertibeltrancher. Vi kan därför vid behov snabbt inhämta kapital för offensiva satsningar till låga omkostnader och för aktieägarna gynnsamma förutsättningar.

Trancherna tecknas av  European Select Growth Opportunities Fund (“Investeraren”) som fokuserar på smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.

Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan BrainCool och Investeraren på kvällen den 22  november 2017 (“Avtalet”). Braincool emitterar i enlighet med avtalet första tranchen om 20 miljoner SEK.

I samband med ingåendet av Avtalet kommer BrainCool också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning (“Aktieägaroptioner”). I den första Tranchen kommer en (1) teckningsoption tilldelas för fyrtiosju (47) aktier som innehas 14 handelsdagar efter detta pressmeddelandes publiceringsdatum. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner.

VD Martin Waleij kommenterar;

-Upplägget med teckningsoptioner till våra egna aktieägare kan tillföra bolaget ytterligare kapital och begränsa utspädningseffekterna. Som en del i bolagets finansieringsplan kommer vi även under den kommande treårsperioden i samarbete med ett konsultbolag i Nederländerna provisionsbasis genomföra minst två ansökningar om året avseende forsknings- och kommersialiseringsmedel från EU. Pain Management är ett prioriterat område inom flera program under perioden 2018 – 2020.

 

Information om finansieringen följer nedan.

 

För mer information

Martin Waleij – VD
+46 – 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

 

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Braincooling och Pain management.
BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Aktietorget.

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017.

 

 

Fakta om transaktionen:

 • Första Tranchen kommer att genomföras som en riktad emission om 20 miljoner SEK till Investeraren genom utgivande av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner.
 • Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna i den första Tranchen tillförs BrainCool ytterligare cirka 20 miljoner SEK.
 • Utöver den första Tranchen kan BrainCool ta in ytterligare maximalt 80 miljoner SEK (plus upp till 80 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av alla Teckningsoptioner) genom liknande riktade emissioner av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner under de kommande 36 månaderna, under förutsättning att vissa villkor uppfylls.
 • Som en teknisk åtgärd för att tillgodose investerarnas krav om omedelbar tillgång till sina aktier kommer ett antal aktieägare under en övergångsperiod att låna ut aktier till det emissionsinstitut som engagerats för transaktionen.
 • BrainCools styrelse har på kvällen den 22 november 2017 godkänt genomförandet av transaktion med Investeraren samt beslutat om emission av Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna under den första Tranchen då den ligger inom ramen för det av bolagsstämman den 29 juni 2017 beslutade emissionsbemyndigandet.

Huvudsakliga egenskaper för Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna

 • Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 100 000 kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera vissa eller alla Konvertibler till en rörlig konverteringskurs motsvararande en 7,5-procentig rabatt på det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna (“Referenspriset”) som föregår dagen för konvertering.
 • Vid en sådan begäran om konvertering har BrainCool möjlighet att återbetala efter eget godtycke, i kontanter, aktier i BrainCool eller en kombination av båda. Detta gör det möjligt för BrainCool att minska potentiella utspädningseffekter till följd av Konvertiblerna.
 • Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från dagen då styrelsens beslut om emission av Teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket och är fristående från Konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) i BrainCool till ett fast lösenpris motsvarande en 30-procentig premie i förhållande till Referenspriset på dagen för BrainCools begäran om utgivande av en ny Tranche.
 • Lösenpriset för teckningsoptionerna under första tranchen sätts till 13,93 SEK.
 • Aktieägaroptionerna kommer att ha samma egenskaper som Teckningsoptionerna och kommer att tas upp till handel på Aktietorget tillsammans.

 

Utgivande av efterföljande Trancher

 • BrainCool styrelse har åtagit sig, gentemot Investeraren, att vid bolagsstämma och vid behov, anpassa begränsningen för det maximala antalet aktier som kan utfärdas samt att delegera befogenhet till styrelsen att godkänna utfärdandet av ytterligare Trancher bestående av Konvertibler och tillhörande Teckningsoptioner.
 • Varje ytterligare Tranche kan uppgå till 10 miljoner SEK (beloppet kan ökas eller sänkas vid ömsesidigt samtycke mellan Investeraren och BrainCool)
 • BrainCool kan begära att Investeraren tecknar den andra Tranchen 4 månader efter att konvertiblerna från första Tranchen registrerats och därpå följande Trancher 6 månader efter registreringen av föregående Tranch (eller, vid varje given tidpunkt om samtliga utestående konvertibler har konverterats och i övrigt under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda på dagen för en begäran samt på dagen för fullgörandet av den begärda Tranchen:
 • ingen väsentlig negativ förändring har skett;
 • ingen s.k. event of default förekommer;
 • inget hinder för konvertering av Konvertiblerna har inträffat under de 90 kalenderdagar som föregår ovanstående dagar;
 • inget handelsstopp av aktierna har inträffat under de 90 kalenderdagar som föregår ovanstående dagar;
 • BrainCool styrelse är bemyndigad att besluta om emission av tillräcklig mängd aktier för konvertering av Konvertiblerna och utnyttjande av Teckningsoptionerna;
 • stängningskursen samt den volymvägda genomsnittskursen för BrainCool aktier under de 10 handelsdagar som föregår ovanstående dagar är minst lika med 7,50 kronor;
 • det genomsnittliga dagliga handelsvärdet av BrainCool aktier över de 10 dagar som föregår ovanstående dagar är minst lika med 750 000 kronor; och
 • efter teckning av den begärda Tranchen ska inte Investeraren inneha mer än 12,500,000 kronor av det sammanlagda nominella beloppet av Konvertibeln (villkoret tillämpas ej för den första Tranchen).

Villkoren för Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna kommer att publiceras på BrainCools hemsida.

Exempel baserat på en Tranche:

 • Utfärdande av Tranche:
  • Tranchens summa: 20 000 000 SEK
  • Tranchens referenspris: 10,7210SEK
  • Teckningsoptionernas lösenpris: 10,7210 SEK * 1,30 ≈ 13,93 SEK
  • Antal Konvertibler: 20 000 000 / 100 000 = 200 Konvertibler
  • Antal Teckningsoptioner: 20 000 000*[0,50 / 13,93 = 717 875
  • Antal ytterligare Aktieägaroptioner: 720 942 (ungefärligen 100 % av emitterade konvertibler till Investeraren)
 • Konvertering av Konvertibler:
  • Referenspris: 10,7210 SEK
  • Konverteringspris: 10,7210 SEK * 92,5% ≈ 9,91 SEK
  • Antal aktier: 20 000 000 SEK / 9,91 SEK = 2 018 163 aktier
 • Fullt utnyttjande av Teckningsoptioner:
  • Kapital från Investerarens Teckningsoptioner vid fullt utnyttjande: 13,93 SEK * 717 875 = 10 000 000 SEK
  • Kapital från Aktieägaroptionerna vid fullt utnyttjande: 13,93 SEK * 720 942 = 10 042 722 SEK
  • Totalt antal aktier från teckningsoptionerna: 1 438 817
  • Total summa från teckningsoptionerna: 20 042 722 SEK
 • Utspädning av aktieägare per nuvarande antal aktier genom Konvertiblerna och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner (Investerarens och aktieägarnas): ~ 7,3 %