World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Delårsrapport Q3 - 2014

2014-10-20

Väsentliga händelser under perioden • BrainCool slöt ett avtal med professor Mats Jontell vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet för klinisk utveckling av bolagets produkt för att motverka oral mukosit (OM). • BrainCool presenterade bolagets två kylsystem på The 5th International Hypothermia and Temperature Management Symposium i Edinburgh 7-10 september 2014. BrainCool utvecklar två nya kylsystem, ett bärbart för att kunna initiera kylning i ett tidigt skede och ett mer kraftfullt system för kontinuerlig kylning. Väsentliga händelser efter periodens utgång Under oktober har två händelser offentliggjorts; • En satsning på indikationen hjärtstillestånd och två nya patentansökningar för Brain Cool systemet, som kommer CE certifieras för marknadsgodkännande för stroke och hjärtstillestånd • Ett samarbete med Dr Ann-Carin Svanberg, Akademiska Universitetssjukhuset, för kliniska studier för bolagets produkt för att motverka oral mukosit. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké för 2014 2015-01-27 Information om verksamheten BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Stroke och oral mukosit, en allvarlig biverkan av olika cancerbehandlingar, är bolagets första två indikationer och till dessa två har nu lagts hjärtstopp. Ytterligare områden och möjligheter utvärderas löpande inom bolaget. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Aktietorget. Kommentarer från Martin Waleij, VD BrainCool AB (publ) BrainCool AB har under bolagets första 6 månader etablerat grundstenarna i bolagets affärsplan, att under 2015 ta produkter till marknader för tre indikationer. Brain Coolsystemet skall godkännas och lanseras för stroke och hjärtstillestånd, och ett medicintekniskt system skall godkännas inom onkologi, för att motverka oral mukosit, en allvarlig biverkan av cancerbehandling Produkterna ligger inom bolagets kärnverksamhet att ta fram ledande patenterade system inom medicinsk kylning med tydliga medicinska behov. Vår affärsplan omfattar tre indikationer alla var för sig med stor marknadspotential men med olika egenskaper/karaktär. I vår produktutveckling lägger vi stor vikt inte bara vid det medicinska behovet utan även vid konkurrenskraftiga affärsmodeller som skall generera stabila kassaflöden. Stroke – bolaget skall medverka i en stor hypotermistudie för strokepatienter, EuroHYP, med finansiering av EU om MSEK 150 som kan komma etablera en standard för kylning av strokedrabbade. Hjärtstillestånd – På en etablerad marknad med stark tillväxt lanserar vi ett nytänkande patenterat system med tydliga konkurrensfördelar och har därmed goda förutsättningar att sluta partnerskap med ledande internationella hälsovårdsaktörer. Onkologi -Som första aktör att erbjuda kylning genom en medicinteknisk produkt mot oral mukosit kommer vi till en marknad med tydligt behov, stora patientgrupper och redan etablerade försäkringsstrukturer . Vi räknar med att kunna visa på stora hälsoekonomiska vinster och den feedback vi har fått ifrån våra tänkta användare tyder på att produkten är efterlängtad. Våra tester har visat att vi kyler lika bra som is och att vi kan kyla under längre perioder med god tolerabilitet. Tillsammans med våra samarbetsklinker upprättar vi nu ett kliniskt protokoll som skall utgöra grunden för ett brett marknadsgodkännande. Bolaget har under oktober avslutat två utvecklingsuppdrag med Partnertech och en annan leverantör där två kylsystem har tagits fram, dels ett semiportabelt system för hjärnkylning dels ett mindre bärbart system som används i kliniska studier inom Oral Mukosit och i ett längre perspektiv för att användas inom ambulanssjukvård. Vi arbetar nu internt med tester av system och utvecklings dokumentation för CE-certifiering av produkter och förberedelser för kliniska studier. Personal Antalet anställda i bolaget uppgick per 30 september 2014 till 4 (0) personer. Framtidsutsikter Bolaget befinner sig för närvarande i en utvecklingsfas och kommer inte att ha några intäkter under den närmaste tiden. Regulatoriska processer, val av försäljningskanaler, samarbete med partners eller försäljning i egen regi samt utlicensiering av produkter påverkar framtida behov av kapitalresurser som behövs för att utveckla verksamheten. Bolaget har en uttalad strategi att arbeta med marknader med tydliga medicinska behov och behov av nya innovationer där möjligheterna för akademiskt forskningsstöd är goda. Detta för att underlätta finansiering av klinisk utvärdering och utveckling. Aktien Aktien i BrainCool AB (publ) noterades på Aktietorget den 7 maj 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår till 17 171 816 per den 30 september 2014. Det finns ett aktieslag och varje aktie medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagstämman. Insynspersoners aktieinnehav Antal Aktier Martin Waleij 500 341 Christian Strand 147 560 Mats Forsman 20 000 Bengt Furberg 29 603 Hans Henriksson 45 709 Jens Kinnander 10 000 Mats Jontell 20 000 Granskning av revisorer Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Avlämnande av delårsrapport Lund, den 20 oktober 2014 BrainCool AB (publ) - Styrelsen Hans Åke Henriksson Styrelseordförande Bengt Furberg Styrelseledamot Mats Forsman Styrelseledamot Jens Kinnander Styrelseledamot