World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - Bokslutskommuniké 2022

2023-02-28

Resultat i korthet

Koncernens nyckeltal (tkr)

2022.10.01-

2021.10.01-

2022.01.01-

2021.01.01-

2022.12.31

2021.12.31

2022.12.31

2021.12.31

Nettoomsättning

5 386

3 182

17 588

9 264

Summa rörelseintäkter

7 207

5 388

33 789

27 535

Resultat efter finansiella poster

-13 226

-15 719

-45 584

-38 750

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-1 351

-1 107

-4 754

-5 458

Kassa och bank

41 206

13 577

41 206

13 577

Resultat per aktie (kr) före utspädning

-0,13*

-0,24

-0,61*

-0,61

*Beräkning inkluderar betalda men ännu ej registrerade aktier

Moderbolagets nyckeltal (tkr)

  2022.10.01-

2021.10.01-

2022.01.01-

2021.01.01-

2022.12.31

2021.12.31

2022.12.31

2021.12.31

Nettoomsättning

398

825

744

6 164

Summa rörelseintäkter

4 343

3 031

27 343

24 434

Resultat efter finansiella poster

-9 181

-15 803

-27 370

-39 006

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-307

-1 107

-1 232

-5 458

Kassa och bank

40 019

12 022

40 019

12 022

Resultat per aktie (kr) före utspädning

-0,09*

-0,24

-0,36*

-0,62

*Beräkning inkluderar betalda men ännu ej registrerade aktier

VD Martin Waleij kommenterar

BrainCool har under 2022 lagt mycket energi på kapitalisering av verksamheten vilket till en del hämmat både försäljning och produktionsprocesser. Genom en övertecknad företrädesemission följt av en riktad emission och nyemission om totalt 123,7 mkr går bolaget stärkt in i 2023 med en ny, aktiv ägargrupp som nu även finns representerad i styrelsen. Detta bidrar till att stärka bolagets tillväxtplan.

Den starka efterfrågan i USA har varit huvudfokus under 2022 där vi överträffade prognosen för USA marknaden och vi ser att vi kommer fortsätta växa kraftigt under de kommande åren. Under årets första månad 2023 har vi utökat säljresurserna i USA från 2 till 5 personer, med målsättning att etablera oss ytterligare i nya regioner.

Ambitionen att omsätta mer än 100 mkr för BrainCool™ / IQool™ System kvarstår för år 2025, och en prognos för helåret kommer lämnas under mars månad.

Serieproduktion har etablerats under hösten 2022 för en helt ny generation av BrainCool™ / IQool™ System och våra tester visar att det är en än mer stabil produkt vilket kommer ligga som god grund till vår planerade tillväxt under de kommande åren. Vi har även lagt en god grund för framtiden med en ny, mycket stabil mjukvara med utökad funktionalitet samt kostnadsreduceringar och generella produktionsförbättringar.

Av den första produktionsordern om femtio (50) system levererades femton (15) system levereras under 2022, och resterande trettiofem (35) system kommer vara färdig levererade under första halvåret 2023.  Vi har under det första kvartalet återupptagit leveranser till marknaden i Sydkorea, där en order om 20 system var tvungen att skjutas fram till 2023, dock måste USA marknaden prioriteras främst under det första halvåret.

Anledningen till försenad produktionsstart har varit hänförlig till bolagets svaga balansräkning och ägarstruktur vilket nu är åtgärdat och vi har vid årets start lagt en ny produktionsorder på ytterligare hundra (100) system, där materialförskott om ca 5 mkr erlagts.

Två andra milstolpar är värda att notera under året:

  • Cooral® System 

De Novo-marknadsgodkännande för bolagets "breakthrough device" Cooral® System är självfallet en stor möjlighet för bolaget. FDA har utan begränsningar godkänt Cooral® för all kemoterapi som kan leda till oral mukosit, dvs. det finns ingen begränsning när det gäller olika indikationer eller kemoterapiregimer.

Ett viktigt fokusområde är hur Cooral® ska finansieras av sjukvården.  Baserat på ett antal hälsoekonomiska analyser som gjorts i USA är den betydande sjukvårdskostnaden för oral mukosit hos cancerpatienter, en möjlighet att etablera en hög försäkringsersättning för produkten. Vi ser att breakthrough device stämpeln på produkten kan komma att gynna processen i hög grad. Bolaget avser kommunicera vår marknadsplan och strategi för produkten, när ”Market Access” planen är beslutad av styrelsen.

  • EU finansierade projekt inom trombektomi

Slutligen kan vi konstatera att starka resultat för tidig kylning av trombektomi patienter presenterades på NeuroRad 2022 för vår första kliniska studie inom kombinerad kylbehandling och trombektomi. Projektet är ett EU finansierat projekt i samarbete med Universitetssjukhuset i Freiburg, Tyskland. Det primära syftet med studien var att utvärdera ”safety och feasibility” för kombinerad kylbehandling och trombektomi, vilket väl uppfylldes, dock visade studien även tydliga indikationer på kraftigt förbättrad överlevnad efter tre månader, med god eller fullständig neurologisk funktion.

Nästa steg är nu att genomföra en randomiserad fas 3 studie om 400 patienter, där etikansökan är inlämnad, med målsättning att utveckla solid klinisk evidens för bolagets koncept.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.