World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma

2023-02-15

Incitamentsprogram 2023/2026:S

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till styrelseledamöter, exklusive verkställande direktören och ledamoten Oscar Engellau, genom en riktad emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner. Styrelseordföranden ska ha rätt att teckna högst 800 000 teckningsoptioner och övrig teckningsberättigad ledamot ska högst kunna teckna 400 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske i perioden 16 – 27 februari 2023.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan nyttjas vid aktieteckning först när barriärnivån uppfylls. Barriärnivån för teckningsoptionerna ska motsvara 250 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 31 mars 2026. Vid fullt nyttjande av nyteckning av aktier kan aktiekapitalet ökas med högst 54 000,001348 kronor medförande en utspädning om 0,75 % (ca 0,74 % efter utnyttjande). 

Incitamentsprogram 2023/2026:A

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner genom en riktad emission av högst 5 800 000 teckningsoptioner. Den verkställande direktören ska ha rätt att teckna högst 4 000 000 teckningsoptioner, ledningspersoner och nyckelpersoner ska ha rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner och övriga anställda högst 10 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske i perioden 16 – 27 februari 2023.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan nyttjas vid aktieteckning först när barriärnivån uppfylls. Barriärnivån för teckningsoptionerna ska motsvara 250 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 31 mars 2026. Vid fullt nyttjande av nyteckning av aktier kan aktiekapitalet ökas med högst 261 000,006514 kronor medförande en utspädning om 3,62% (ca 3,49% efter utnyttjande). 

Incitamentsprogram 2023/2024:VD

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att inrätta ett kortsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till den verkställande direktören genom en riktad emission av högst 6 000 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske i perioden 16 – 27 februari 2023.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 155 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan nyttjas vid aktieteckning först när barriärnivån uppfylls. Barriärnivån för teckningsoptionerna ska motsvara 170 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 april 2024 till och med den 30 april 2024. Vid fullt nyttjande av nyteckning av aktier kan aktiekapitalet ökas med högst 270 000,006739 kronor medförande en utspädning om 3,74 % (ca 3,61 % efter utnyttjande). 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.