World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): Uppdatering omsättning och produktion för 2022

2022-12-21

BrainCool ("Bolaget") har per idag under 2022 fakturerat för 18 miljoner sek och bolaget går mot ännu ett år med 100 % tillväxt.

Serieproduktion har etablerats för en helt ny generation av BrainCool™ / IQool™ System och våra tester visar att det är en än mer stabil produkt vilket kommer ligga som god grund till vår planerade tillväxt under de kommande åren. 

Vi har även lagt en god grund för framtiden med ny mycket stabil mjukvara, utökad funktionalitet som efterfrågats samt även kostnadsreduceringar och generella produktionsförbättringar.

Av produktionsordern om femtio (50) system kommer femton (15) system levereras under 2022 och trettiofem (35) system kommer levereras under första delen av 2023. Samtliga dessa system kan komma att produceras enbart mot USA marknaden, där vi ser ett fortsatt starkt intresse för IQool™ System vilket även vidimeras av ökad användning av produkten och stor efterfrågan.

Den starka efterfrågan i USA som varit huvudfokus under 2022 kommer även initialt att vara huvudfokus under 2023. Resultatet av detta kommer leda till att vi överträffar prognosen på USA marknaden. Vi har följaktligen en avvikelse mot prognos om 20 system till marknaden i Sydkorea, där leveranser kommer starta igen under 2023.
Detta har stämts av noga med vår partner i Sydkorea, som även är ägare i BrainCool AB och tecknade sin del i företrädesemissionen.

Bolaget kommer inte nå prognos om 20 miljoner sek för produkten BrainCool /IQool™ System men fortsätter växa kraftigt.

Ambitionen att omsätta mer än 100 miljoner sek för BrainCool™ / IQool™ System kvarstår för år 2025.

Vi har etablerat produktionsprocesser för start av produktion av ytterligare 100 system för start under sommaren med en produkttakt om 15 – 20 system i månaden vilket kommer anpassas till en prognos för helåret 2023. 

Tidpunkten för bolaget att lämna en ny prognos för 2023 påverkas även av bolaget avser lämna in en ansökan om notering på OMX Nasdaq First North under januari 2023, och en prognos kommer lämnas först efter första handelsdag på nämnda handelsplats.

Från och med januari kommer vi etablera leverans direkt från produktionssite till kund / dotterbolag i USA vilket är ett stort steg framåt för verksamheten. Dvs produkter behöver inte passera siten i Lund för test och slutgodkännande/frisläppning. Detta kommer i förlängningen leda till lägre kostnader och snabbare leveranser.

Stort fokus har under året legat på kostnadsreduceringar, etablera kontinuerlig serieproduktion hos befintliga och nya leverantörer, både för att minska hanteringskostnader och på sikt lägre produktionskostnader för både system och engångsprodukter.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.