World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): Garant i företrädesemissionen meddelar att garantiersättning ska utges 2 miljoner nyemitterade aktier

2022-11-16

Den 14 november 2022 offentliggjorde BrainCool AB (publ) ("BrainCool" eller "Bolaget") utfallet av företrädesemissionen som avslutades den 9 november 2022. Företrädesemissionen övertecknades och emissionsgarantin om 25 MSEK från Formue Nord Fokus A/S behövde inte tas i anspråk. Som meddelats i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 25 oktober 2022 utgår dock garantiersättning motsvarande 10 procent av garantibeloppet (dvs. 2,5 MSEK) oavsett om garanten får tilldelning av aktier eller ej, samt att garanten har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av nyemitterade aktier till samma teckningskurs som i företrädesemissionen (dvs. 1,25 kronor per aktie). Garanten har idag meddelat att garantiersättning ska utges i form av 2 miljoner nyemitterade aktier. Emissionen kommer ske i form av en kvittningsemission beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande som förväntas genomföras kort efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Emissionskostnaden minskar således med 2,5 MSEK från 8 MSEK till 5,5 MSEK.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2022 kl. 17:40 (CET)

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.