World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): Offentliggörande av utfall i övertecknad företrädesemission samt utnyttjande av överteckningsoption

2022-11-14

Martin Waleij, VD kommenterar:

"Jag vill tacka våra trogna befintliga aktieägare som i det rådande marknadsklimatet deltagit i företrädesemissionen i stor omfattning. Emissionen övertecknades kraftigt och vi ser utnyttjande av övertilldelningen som en viktig komponent för att stärka ägarbilden för att stödja våra expansionsplaner"

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädeemissionen omfattade högst 65 599 526 aktier. 59 173 857 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar ca 88,9 procent av Företrädesemissionen, medan 29 720 387 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar ca 44,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad till totalt 135,5 procent och emissionsgarantin behövde således inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 82 MSEK före emissionskostnader om ca 8 MSEK.

Utnyttjande av överteckningsoption

Till följd av den stora överteckningen har styrelsen i BrainCool beslutat att utnyttja överteckningsoptionen innebärande en emission av ytterligare 6 559 952 aktier, motsvarande ca 10 procent av Företrädesemissionens storlek, till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Tecknare är Landia AB 5,8 MSEK, Bolite Invest AB 2,0 MSEK samt Pål Ryfors 0,4 MSEK

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 25 oktober 2022. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner från respektive förvaltare alternativt enligt instruktion från Eminova FK via tilldelningsbeslut.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen och överteckningsoptionen ökar BrainCools aktiekapital med ca 3 247 176,59 SEK genom utgivande av 72 159 478 aktier. Efter registreringen av Företrädesemissionen och överteckningsoptionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till ca 6 199 155,33 SEK, och antalet aktier uppgår till 137 759 004 aktier.

Betalda tecknade aktier ("BTA")

Handel med BTA sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTA till aktier genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 49, 2022.

Rådgivare

Zonda Partners agerar finansiell rådgivare och Eminova FK agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-14 21:54 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.