World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

2022-10-25

Styrelsen för BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 25 oktober 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds onsdagen den 26 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls från och med idag även tillgängligt på Bolagets (www.braincool.se) hemsida och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) hemsida.

BrainCool offentliggjorde den 25 augusti 2022 sin avsikt att genomföra Företrädesemissionen, samt en överteckningsoption som motsvarar 10 procent av Företrädesemissionen. Styrelsen beslutade slutligen att genomföra Företrädesemissionen den 4 oktober 2022 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, har idag, den 25 oktober 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (www.braincool.se) hemsida och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) hemsida. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds imorgon den 26 oktober 2022.

Tidplan för Företrädesemissionen
10 oktober 2022 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 
11 oktober 2022 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 
12 oktober 2022 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
26 oktober – 4 november 2022 Handel i teckningsrätter
26 oktober – 9 november 2022 Teckningsperiod
14 november 2022 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningskurs: 1,25 SEK per aktie
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 65 599 526 aktier. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 82 MSEK före emissionskostnader. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 8,2 MSEK.
  • Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 12 oktober 2022 erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i prospektet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser utnyttja måste säljas senast den 4 november 2022 för att inte förfalla utan värde.
  • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 65 599 526 aktier.
  • Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent av rösterna och kapitalet genom Företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av överteckningsoptionen uppgår utspädningen till ytterligare cirka 2,4 procent av rösterna och kapitalet.
  • Garantiåtaganden: Bolaget har erhållit garantiåtaganden om 25 MSEK (motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen).
  • Handelsplats: Spotlight Stock Market.

Rådgivare

Zonda Partners agerar finansiell rådgivare och Eminova FK agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 733 93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 kl. 16:05 (CET). 

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.