World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB: Rättelse för " BrainCool offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2021" publicerad 2022-06-09

2022-06-10

"Upplysningar av särskild betydelse

Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten på beskrivningen i förvaltningsberättelsen under stycket Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Som framgår av skrivningen kan bolaget för fortsatt drift vara beroende av ytterligare extern finansiering av verksamheten. Detta förhållande kan tyda på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten."

VD Martin Waleij kommenterar;

Jag vill betona att utvecklingen av verksamheten går enligt plan med ökad försäljning, goda studieresultat och ytterligare två produkter som närmar sig marknadsgodkännande. Det finns flera alternativ som säkerställer bolagets finansiering.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.