World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - BrainCools inriktning nu klarlagd efter strategisk översyn som inkluderat avyttring av verksamhet

2022-05-31

Den strategiska översynen och omstruktureringen med en bolagisering av verksamheterna som BrainCool aviserade i september 2021 har nu klargjort bolagets fortsatta inriktning. Bolagiseringen har genomförts. Verksamheten inom onkologi med produkten Cooral® System överfördes till CoolPrevent AB och verksamheten inom BrainCooling med produkten BrainCool™ System överfördes till ett befintligt bolag IQool Technologies AB. Verksamheten som bedrivs med produkten RhinoChill® ligger kvar i moderbolaget.

BrainCool öppnade också upp för nya affärsmöjligheter avseende verksamheterna. Det medförde ett ökat intresse från branschen för BrainCools verksamheter. Under perioden har tre intressenter anmält sitt intresse och uppvaktat BrainCool för ett eventuellt förvärv av bolagets verksamhet inom BrainCool™ System/IQool™ System. BrainCool har fört närmare diskussioner med två av intressenterna varav en kommit med klart intressanta förslag.

BrainCools styrelse har noga övervägt förslagen och att gå in i en regelrätt och fördjupad "due diligience"-process samt ställt detta mot olika alternativ. Styrelsen har nu beslutat att avbryta processen om en eventuell avyttring av verksamheten inom BrainCool™ System/IQool™ System.

BrainCool bedömer att det i nuläget finns mycket goda förutsättningar skapa större och betydande värden för bolagets aktieägare långsiktigt genom att i egen regi fortsatt utveckla verksamheten inom BrainCool™ System/IQool™ System. Det övergripande skälet är att verksamheten utvecklats mycket positivt sedan i höstas. Mer specifikt handlar det om:

  1. BrainCool har visat en stark utveckling på USA-marknaden under inledningen av 2022 med många nya order på IQool™ System. Bolaget gynnas av en förstärkt implementering av så kallade "high quality TTM-system" (Temperature Management Systems) på USA-marknaden. Det finns cirka 7 000 akut- och intensivvårdsjukhus i USA, varav 2000 sjukhus har mer än 100 IVA-bäddar och mer avancerad vård så det finns en stor potential att bearbeta. Den genomsnittliga utnyttjandegraden, dvs antalet behandlade patienter per system, har ökat väsentligt. Det innebär ökad försäljning av engångsprodukter som förstärks av en successivt större installerad bas av system. Härutöver kommer det successivt att växa fram en ersättningsmarknad då det blir aktuellt att byta ut befintliga system som i dagsläget uppskattas till 20 000 system i USA.
  1. BrainCools långsiktiga strategi är att kombinera företagets produkter RhinoChill® och BrainCool™ System i ett koncept, BrainCell, som kan erbjudas för både hjärtstopps-och strokepatienter. Det innebär att bolaget kan erbjuda akut och tidig kylning kombinerat med längre kylning i en senare behandlingsfas. Behandling med trombektomi är i sammanhanget under stark tillväxt och där nedkylning kan spela en viktig roll. Det finns därför ett stort och nu starkare värde i att behålla kopplingen mellan RhinoChill® och BrainCool™ System.
  1. Kylning vid behandling med trombektomi efter en stroke röner stort intresse i Tyskland och BrainCool genomför nu flera kliniska studier inom området med flera tunga aktörer i Tyskland. Det är ett unikt koncept och i det fall solid klinisk evidens kan presenteras finns det betydande fördelar för såväl patienter som hälsoekonomiskt. Det innebär att det kan öppnas en ny och potentiell stor marknad för BrainCool™ System/RhinoChill®.
  1. BrainCool har även startat hälsoekonomiska projekt med ledande akademiska institutioner i Sverige och Tyskland för produkten RhinoChill® för patienter som drabbats av hjärtstopp där det finns intressanta data för hur tidig kylning kan påverka överlevnad med full neurologisk funktion. Även i detta fall gynnas produkten BrainCool™ System av kopplingen med produkten RhinoChill®, genom BrainCell konceptet.
  1. Den kommersiella struktur med IQool™ System som etablerats i USA och som nu röner framgångar kan BrainCool komma att dra fördel av vid lansering av nya produkter på den amerikanska marknaden. Att behålla BrainCool™ System/IQool™ System innebär därför i sig i ett värde för BrainCool.

BrainCool är härutöver inne i en långt gången process avseende betydande mjuk finansiering bestående av lån från en tung EU-institution. Projektet är en vidareutveckling av verksamheten inom BrainCool. BrainCool har under hösten 2021 bjudits in att presentera projektet och är nu inne i sent skede av "due diligence". Det finns även goda förutsättningar för att erhålla ytterligare mjuk finansiering av trombektomi-projektet om den första studien faller väl ut. Det handlar om stöd och bidrag på ca 10 miljoner euro. Det sker nu en granskning av projektet och en formell ansökan om stöd kommer att lämnas in den kommande veckan när projektbudget slutligen är överenskommen.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.