World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - BrainCool offentliggör prognos och höjer produktionstakten, ökad efterfrågan ger högre tillväxt och ökad försäljning

2022-05-06

BrainCool har inlett 2022 starkt med order på 26 BrainCool™ System/(IQool™ System i USA) hittills i år varav 18 system är levererade. Bolaget har även en orderbok sedan tidigare om 28 system i dagsläget för planerad leverans under det tredje kvartalet.

Den fina utvecklingen och den breda acceptansen på marknaden, särskilt i USA, föranleder BrainCool att höja sina förväntningar för de kommande åren. Det ska också betonas att flera order erhållits utan föregående utvärdering, dvs de är lagda i huvudsak utifrån referenser från existerande kunder. Referensförsäljningen visar att BrainCool™ System är en konkurrenskraftig produkt vilket ger goda förutsättningar att fortsatt ta marknadsandelar.

  • BrainCool bedömer att en fortsatt försäljning i nuvarande takt kommer att generera en omsättning under 2022 på över 20 mkr och ambitionen är att växa till en omsättning på över 100 mkr 2025.
  • Utsikterna avser enbart produkten BrainCool /IQool™ System och inkluderar alltså ingen eventuell försäljning av bolagets övriga produkter som Cooral® System eller RhinoChill®.
  • Bedömningen för 2022 baseras på BrainCools befintliga organisation och omfattar bolagets tre direktförsäljningsmarknader - Sverige, Tyskland och USA samt distributionsmarknaden i Sydkorea.

VD Martin Waleij kommenterar:

  • BrainCool™ System är nu grundligt testad och validerad och har mött starkt gensvar från marknad och kunder. Det vittnar den fina orderingången under inledningen av året om. Vi kan redan nu konstatera att vi erhållit order som innebär en försäljning på över 15 mkr under årets fyra första månader. Vi ser det som ett lämpligt tillfälle att kommunicera hur bolaget bedömer den potentiella försäljningen och produktionen de kommande åren. Vi vill betona att utsikterna t.o.m. 2025 enbart avser BrainCool™ System/IQool™ System och omfattar endast bolagets fyra prioriterade marknader.

Försäljningstillväxten fram till 2025 drivs dels av nyförsäljning av system som ökar den installerade basen, dels av försäljningen av engångsprodukter (kylplattor och kylmössor) som används vid varje kylbehandling.  I inledningen av det andra kvartalet 2022 uppgick den installerade basen till 70 system som var i drift.

Antalet sålda system förväntas uppgå till cirka 60 – 70 enheter under 2022 för att växa till cirka 230 – 250 system under 2025. Försäljningen av kylplattor är beroende av den installerade basen och utnyttjandegraden, dvs hur många patienter som behandlas per installerat system.

De första produkterna av BrainCool™ System togs i drift mer rutinmässigt i början av 2020. Utnyttjandegraden har gått upp från 10 behandlade patienter per system till 14 under perioden 2020-2021. Under årets fyra första månader har utnyttjandegraden stigit ytterligare och extrapolerat till helår 2022 kan den komma att uppgå till 20 patienter/system. BrainCools bedömningar bygger på en utnyttjandegrad på i snitt tio patienter per system 2022 och 15 patienter de följande åren 2023 – 2025.

BrainCool™ System består av ett avancerat kylsystem (ECU 100) för reglering av temperatur kopplat till förbrukningsartiklar av engångskaraktär (kylplattor) för varje behandlad patient. Produktionen är utlagd på externa leverantörer. Kylsystemet tillverkas av Scanfil Åtvidaberg AB (www.scanfil.com) och kylplattor produceras av TM Rubber i Polen (https://www.tmrubber.eu/en/).

För att möta den starkare efterfrågan och den stigande försäljningen planerar BrainCool att öka kapacitet och produktion av såväl system som kylplattor. Bolaget förberedde redan under sommaren 2021 en högre tillväxt. Det fanns en oro för hur pandemin kunde komma påverka leveranstider för komponenter, varför beställningar till 50 system lades på artiklar med långa ledtider. Serieproduktion av den nya generationen av BrainCool™ System (ECU 100) kommer starta i juni 2022. Bolaget har initierat inköpsprocesser för en total produktionsserie om 200 system av ECU 100 för 2022 och 2023. I den nya generationen av produkten har ett antal förbättringar genomförts samtidigt som ett antal investerings- och effektiviseringsprojekt har implementerats som sänker produktionskostnaderna.

Avseende kylplattor investerade bolaget under 2021 i en robotcell för att automatisera produktionen av engångsartiklar med syftet att öka produktionskapaciteten och sänka produktionskostnaderna. Av en total investering om ca 1,8 mkr har hittills cirka 60-70 procent spenderats och robotcellen planeras att tas i drift under hösten 2022. Med ökad volym sjunker dessutom produktionskostnaden per enhet. För att möta det omedelbara behovet utökades produktionen till treskift redan i april i år.

BrainCools bedömningar för 2022 om försäljning och produktion baseras i allt väsentligt på den befintliga försäljningsorganisationen som är begränsad, vilken kan komma att förstärkas för att ytterligare stärka tillväxten. Som del av BrainCools tillväxtstrategi utvärderar vi kontinuerligt nya marknader för lansering av BrainCool™ System, samt planerar för ökad produktmix för att möta kunders efterfrågan de kommande åren.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.