World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021

2022-02-28

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

VD Martin Waleij kommenterar

Vi har startat det nya året starkt med 13 nya order på vårt IQoolSystem. Beställningarna kommer från sjukhus i USA, varav elva från sjukhus inom HCA-gruppen och två från sjukhus inom Intermountain Healthcare. Beställningarna är ett kvitto på att IQool System nu är väl accepterad av kunderna och att produkten står sig väl i den hårda konkurrensen på den amerikanska marknaden.

BrainCool har etablerat en god bas på våra primära marknader, USA, Tyskland och Sydkorea för produkten BrainCool/IQool System. Sedan produkten lanserades 2020 har systemen omsatt 16 mkr. Då skall man också ha i minnet att vi arbetat mitt under en pandemi som försvårat resor och säljaktiviteter samt orsakat problem med att genomföra olika typer fysiska möten.

Framgångarna har börjat ge avtryck i BrainCools försäljning och leveranser. Försäljningen steg med 34 procent till 9,3 mkr under 2021. Samtidigt har vi haft utmaningar med långa ledtider för leverans av olika komponenter till följd av pandemin. Det har dock inte hindrat oss att genomföra ett antal förbättringar och effektiviseringar av produkten som ger lägre produktionskostnader.

Vi förbereder nu även en ny produktionslina som ska ge en produktionskapacitet på 200 system under 2022 och 2023. Bolaget har också investerat i en robotcell i samarbete med leverantören för engångsprodukter till systemet. Investeringen ökar produktionskapaciteten och minskar kostnaden per enhet. Projektet beräknas blir klart under det andra kvartalet 2022. Åtgärderna bäddar för en ökad lönsamhet per såld och levererad enhet av BrainCool/IQool System.

Uppbyggnaden av kapaciteten ska möta den stigande efterfrågan. Under hösten 2021 erhöll BrainCool en order på 20 BrainCool-system från KCPM i Sydkorea till ett värde på fyra mkr, vilka dock kommer levereras först under 2022, från den nya produktionslinan. Under det fjärde kvartalet fick vi även order på nio IQool System från olika sjukhus i USA.

Vi har även order på 10 system från vår distributör i Japan, där vi förväntar oss godkännande under 2022, vilket indikerar att bolaget kommer fortsätta sin tillväxt.

Vi slöt i december 2021 ett distributionsavtal med Cardio Inc på den japanska marknaden för produkten Cooral® System. Cardio Inc, som investerade fem mkr i BrainCool i mars 2020, har under 2021 genomfört marknadsanalyser och förberedande möten med den japanska läkemedelsmyndigheten PMDA. Cardio Inc ansvarar för processen avseende marknadsgodkännande av Cooral® i Japan samt processen för att erhålla försäkringsersättning. Så snart Cooral® fått ett marknadsgodkännande i Japan är avsikten att knyta fler aktörer till projektet för att få en så bred lansering som möjligt på den japanska marknaden.

Vi har fortsatt arbetet med att få ett marknadsgodkännande av Cooral® System från amerikanska FDA. Det finns även möjlighet att försäkringsersättning för innovativa medicintekniska produkter slutligen godkänns. Ett nytt och anpassat lagförslag har arbetats fram som ska möjliggöra för Centers for Medicare Services i USA (CMS) att tillfälligt upp till fyra år finansiera alla produkter som godkänts av FDA med så kallad "Breakthrough device".

BrainCool genomförde i december 2021 en riktad nyemission av konvertibler om sammanlagt 40 mkr med en löptid på tolv månader. Emissionen stärkte bolagets finansiella ställning och säkerställde finansieringen för att fortsatt utveckla verksamheten.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.