World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - BrainCool stärker sin finansiella position genom riktad emission av konvertibler om sammanlagt 40 miljoner SEK

2021-12-22

Sammanfattning

  • Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet som lämnades av årsstämman den 15 april 2021, beslutat om att genomföra en riktad emission av ett konvertibellån om 40 MSEK, fördelat på 5 MSEK till Cormac Förvaltnings AB och 35 MSEK till Formue Nord Fokus A/S.
  • Konvertibellånen har en löptid om ca 12 månader med förfallodag den 31 december 2022.
  • Konvertibellånen löper med en ränta om 1 % per månad
  • Konvertibellånen kan konverteras, inklusive upplupen ränta, till aktier under löpperioden. Konverteringskursen är fastställd till 9,50 SEK per aktie.

Med en konverteringskurs om 9,50 SEK och vid full konvertering av konvertibellånen, inklusive maximal ränta, beräknad per dagen för detta offentliggörande, skulle utspädningen uppgå till ca 7,3% (ca 6,8% efter konvertering), innebärande att Bolagets aktiekapital skulle öka med 212 833,44 SEK till totalt 3 142 352,19 SEK och antalet aktier i Bolaget skulle öka med 4 729 632 aktier till totalt 69 830 047 aktier.

Villkoren för konvertibelemissionen, inklusive konverteringskurs, har fastställts efter förhandling med tecknare. Konverteringskursen är 25 % över dagens slutkurs. Därigenom anser styrelsen för Bolaget att villkoren för konvertibellånen är marknadsmässiga.

Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Genom utgivandet av konvertibellånen tillförs Bolaget kapital om 40 MSEK före transaktionskostnader. Bolaget avser att använda medlen från konvertibellånen dels för återbetalning av kortfristiga lån, dels för att stärka Bolagets likviditet.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar:

"Det riktade konvertibellånet ger oss finansiellt utrymme att fortsatt utveckla verksamheten och driva projekten till nästa nivå. Det stärker oss också som motpart i eventuella affärstransaktioner som kan inbegripa licensförhandlingar, förvärv, avyttringar med mera."

Rådgivare

Bolaget har själva hanterat transaktionen med Advokatfirman Delphi som legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen av konvertiblerna.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-22 21:32 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.