World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool omstrukturerar för att öka flexibiliteten och planerar byte till Nasdaq First North under Q2 2022

2021-09-26

BrainCool AB (publ) förenklar organisationen och renodlar strukturen för att öka flexibiliteten och skapa handlingsutrymme för finansiering samt öppna för framtida affärsmöjligheter. Till följd av organisationsförändringen justeras även ledningsstrukturen med mer renodlade roller.

BrainCools verksamhet bedrivs idag i allt väsentligt i moderbolaget BrainCool AB med två affärsområden – onkologi och BrainCooling. Styrelsen i BrainCool har beslutat att bedriva huvuddelen av dessa verksamheter i två dotterbolag.

  • Verksamheten inom onkologi överförs till det helägda dotterbolaget CoolPrevent AB.
  • Verksamheten inom BrainCooling med produkten BrainCool System förs över till det helägda dotterbolaget IQool Technologies AB.

All hänförlig personal, patent, varumärken och rättigheter samt väsentliga avtal överförs. I samband med omstruktureringen kommer Christian Strand, som är ansvarig för affärsutveckling inom BrainCool, utses till tf VD för CoolPrevent AB. VD kommer att bilda en ledningsgrupp med styrelseledamöterna Roger Henriksson och Hans Henriksson. Martin Waleij blir VD för IQool Technologies AB och kvarstår som VD för BrainCool AB (publ).

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar:

- När vi nu går in i en mer aktiv kommersiell fas är det ett logiskt steg att bedriva verksamheterna i separata dotterbolag. Ledningarna kan fokusera på sina respektive verksamheter. Dotterbolagen kan även mer specifikt söka olika typer av anslag och stöd för att finansiera den fortsatta utvecklingen. Samtidigt kan det öppna för nya affärsmöjligheter och alternativ.

Verksamheten som bedrivs med produkten RhinoChill® kommer att ligga kvar i moderbolaget. Det beror på att de omfattande externa bidrag och stöd som finansierar utveckling, produktion samt olika kliniska projekt är knutna till moderbolaget. Dessutom avvaktar BrainCool ett marknadsgodkännande i USA för RhinoChill®. Moderbolaget kommer även fortsatt sköta bland annat administration och kvalitetssäkringssystem samt etablera en tydligare IR-funktion.

Det amerikanska dotterbolaget BrainCool Inc, som svarar för marknadsföring och försäljning i USA, kvarstår intakt som ett dotterbolag till moderbolaget BrainCool AB tills vidare. Det finns inga direkta synergier på marknadssidan mellan onkologi och BrainCool System (IQool System i USA). Det innebär att det på sikt kommer att bli förändringar. Detta blir särskilt aktuellt i det fall Cooral® System får marknadsgodkännande i USA.

BrainCool har sammantaget cirka 20 anställda. Bolaget har inlett fackliga förhandlingar i och med att omorganisationen innebär att personal överförs till nya bolag. Efter avslutade förhandlingar kommer styrelsen att ta ett slutligt beslut om förändringarna. Moderbolaget BrainCool AB kvarstår som noterat på Spotlight Markets. Planerna på en notering på Nasdaq First North ("NFN") behöver skjutas upp och en notering eller särnotering av verksamhet beräknas nu kunna genomföras först under det andra kvartalet 2022. Det främsta skälet till förseningen är ett besked att optionerna i programmet TO1-TO3, vilka löper ut i mars 2022, inte kan vara fortsatt noterade på Spotlight Markets vid ett listbyte och de har haft för få ägare för att noteras på NFN. Dessutom behöver den nya organisationen hinna etableras inför en notering på NFN.


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-26 16:02 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.