World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) sluter samarbetsavtal för kliniska tester av produkt avsedd att motverka Oral Mukosit (OM) med Ann-Carin Svanberg, MD, Akademiska Sjukhuset Uppsala

2014-10-15

BrainCool AB (publ) har inlett ett samarbete med Ann-Carin Svanberg, MD, vid Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala för kliniska tester av den medicintekniska produkten för OM som bolaget utvecklar. MD Ann-Carin Svanberg, som doktorerade 2012 inom området (”Mucositis Prevention for Patients Receiving High Dose Chemotherapy and Stem Cell Transplantation ISBN: 978-91-554-8438-5), har stor erfarenhet inom området och är en ledande internationell förespråkare av kylning som prevention och lindring av OM. En separat etisk ansökan samt ett LIF-avtal för klinisk prövning med Landstinget i Uppsala län kommer att ingås. En av de mest besvärande biverkningarna av cytostatikabehandling vid cancer är oral mukosit (OM), en toxisk slemhinneskada. OM drabbar patienter med flera olika cancerdiagnoser. I stort sett alla patienter som genomgår högdos cytostatikabehandling inför benmärgstransplantation, cirka 80 % av patienter med cancer som erhåller strålterapi mot huvud- och nackregionen samt en stor del (40-70 %) av patienter som får behandling med cytostatika (cellgifter) inom allmän onkologi drabbas av OM under behandlingen. OM ger rodnad, sveda och sårbildningar i munnen i varierande grad, vilket leder till avsevärd smärta som i många fall kräver höga doser morfin. OM försvårar därigenom i hög grad födointag och upprätthållandet av god munhygien. Detta leder i sin tur till näringsbrist med försämrad möjlighet till behandlingssvar samt att infektioner som utgår från munhålan lättare kan etablera sig i blodbanan med risk för sepsis (blodförgiftning). Blodförgiftning kan öka dödligheten i den behandlade patientgruppen. För att undvika allvarlig OM kan man tvingas reducera dosen av cytostatika vilket kan äventyra effekten av cellgiftsbehandlingen. Allt detta sammantaget innebär inte bara att OM utgör en allvarlig medicinsk risk utan även en psykisk påfrestning för den drabbade patienten. Konsekvensen av OM är också betydande kostnadsökningar bl.a. för förlängda sjukhusvistelser. VD Martin Waleij kommenterar Ann-Carin Svanbergs bakgrund inom hematologi och stora erfarenhet av kylterapi av munhålan i syfte att motverka OM gör henne till en mycket intressant samarbetspartner och vi är glada att vi nu lyckats knyta ytterligare en klinik till oss för studier. Ann-Carin Svanberg initierade utifrån sin erfarenhet som sjuksköterska redan 2004 ett forskningsprojekt rörande OM på hematologkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och har genomfört kliniska studier inklusive långtidsuppföljning av patienter. Ann-Carin Svanberg kommenterar Kylning (kryoterapi) av munslemhinnan kan uppnås genom att patienterna för runt isbitar alternativt krossad is i munhålan under tiden för infusion av cellgifter. Metoden har dock bara fått begränsad användning i klinisk praxis, dels p.g.a. obehag från isen och dels p.g.a. tveksamheter kring vattenkvaliteten (mikroorganismer i vattnet kan öka infektionsrisken hos dessa redan mycket infektionskänsliga patienter). Det är min uppfattning att OM som biverkan av cytostatikabehandling är såväl underdiagnostiserat som underbehandlat och förbättringar inom området skulle kunna motverka förlängd sjukhusvistelse för patienter med flera former av cancer. Kryoterapi är i dag standardbehandling vid benmärgstransplantation på Akademiska sjukhuset, Uppsala. Det rekommenderas även internationellt i guideline från MASCC (Multinational Association of Cancer Care) för behandling med framför allt melphalan och 5 FU, dock ser jag nytta av kryoterapi vid fler behandlingsregimer. Positiva effekter av kryoterapi har påvisats både autologa och allogena stamcellstransplantationer och vid tarm- och bröstcancer. Svårigheter med att införa kylning av munslemhinnan i sjukvården är bl.a. otillräcklig kunskap om OM och de problem OM medför för den enskilda patienten och för vården. En medicinteknisk produkt med optimerad kylning, som inte ger de oacceptabelt låga temperaturerna som is, och att kylvattnet inte kommer i direkt kontakt med munslemhinnan kommer att underlätta implementering inom sjukvården avsevärt. I ett längre perspektiv finns planer på att studera om nedkylning (hypotermi) kan förbättra balansen mellan nytta och skada vid behandling av cancerpatienter med cellgifter och/eller strålning. Sådan behandling riktar sig främst mot (cancer)celler med frekvent celldelning. Hypotermi minskar delningshastigheten hos normala celler och kan därför skydda dessa från skadliga effekter av cellgifter och strålning. Martin Waleij tillägger BrainCools huvudfokus är ta fram en produkt till marknaden och visa effekt på olika patientunderlag. I nästa steg förutom att mäta klinisk nytta (och quality of life) kommer stort fokus att läggas på de hälsoekonomiska aspekterna i de första studierna som utförs. Vi räknar med att förkortad sjukhusvistelse, minskad TPN ( total parenteral nutrition, att näring och vätska ges direkt i blodbanan) och minskad användning av läkemedel kommer att visa att vår behandling är att föredra även ur ett ekonomiskt perspektiv. För ytterligare information: Martin Waleij - VD Telefon: 0733–93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.se