World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Kommuniké från årsstämma 2014

2014-06-25

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013. - Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. - Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 2 basbelopp för styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Hans-Åke Henriksson, Bengt Furberg, Mats Forsman omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Jens Kinnander nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Lars Nilsson för en period om 1 år. - Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 20 MSEK, (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. För ytterligare information: Martin Waleij VD, Brain Cool AB (publ) Telefon: 0733 – 93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.org