World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Kommuniké från extra bolagsstämma

2014-04-14

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2014/2017 Bolagsstämman beslutade om riktad emission av högst 622 872 teckningsoptioner med rätt till teckning av 622 872 nya aktier i bolaget. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner att bli 28 029,24 kronor. Teckningsoptionerna, som berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 9 juni 2017, emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 15 april 2014 baserat på en teckningskurs vid nyttjande av teckningsoptionerna om 5 kronor per aktie. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman. Teckning och förvärv av teckningsoptioner kan även ske genom egna bolag. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av högst 1 600 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Syftet med bemyndigandet och skälen till en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget kapital för återbetalning av lån till Dignitana AB avseende förvärv av licens för vidareutveckling av skalpkylningsteknologin för stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård. Val av styrelse Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter, dels att Bengt Furberg och Hans Henriksson omväljs som styrelseledamöter samt dels att Mats Forsman nyväljs som styrelseledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde beslutades att Hans Henriksson kvarstår som styrelseordförande. För ytterligare information Bengt Furberg - VD E-post: info@braincool.org