World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Företrädesemissionen övertecknad

2014-04-14

Med den framgångsrika nyemissionen har vi nu möjlighet att genomföra våra planer. Jag vill passa på att tacka för förtroendet och noterar med glädje det mycket stora intresset för bolaget även från nya investerare. Förutom ovanstående emission kommer en riktad emission om 4 miljoner kronor genomföras för återbetalning av engångslicens till Dignitana AB. Vi arbetar nu vidare med målsättningen att introducera kylenheten i EuroHYP för att sedan efter feedback färdigställa och marknadslansera en kylningsprodukt för behandling av stroke, säger tillträdande VD Martin Waleij. Teckning och tilldelning i emissionen Totalt inkom anmälningar motsvarande 36 452 860 kronor. 3 421 798 aktier (cirka 88 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag den 14 april 2014. Tecknare som inte får tilldelning erhåller ingen avräkningsnota. Notering på AktieTorget Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till den 7 maj 2014. Aktiens handelsbeteckning kommer att vara BRAIN och ISIN-kod kommer att vara SE0005731833. Antal aktier och aktiekapital När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i BrainCool att uppgå till 15 571 816 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 700 731,72 kronor. Återbetalning av lån Som beskrivits i BrainCools memorandum ska de garantiförbindelser som inte nyttjas istället tecknas via en riktad nyemission på samma villkor som nyemissionen inför noteringen på AktieTorget. Syftet med den riktade nyemissionen och skälen till en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget kapital för återbetalning av lånet till Dignitana AB avseende licensavgiften. Den riktade nyemissionen ökar antalet aktier med 1 600 000 stycken och aktiekapitalet med 72000 kronor. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget. För ytterligare information Bengt Furberg - VD E-post: info@braincool.org