World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Beslut om företrädesemission inför listning på AktieTorget

2014-03-17

Cirka 2 000 aktieägare efter utdelning i Dignitana AB Bolagsstämma i Dignitana AB beslutade den 4 mars 2014 om utdelning av samtliga aktier i BrainCool till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelningen är den 14 mars 2014. Efter genomförd utdelning kommer BrainCool att ha cirka 2 000 aktieägare. BrainCool AB BrainCool har en exklusiv och global licens från Dignitana AB att vidareutveckla en skalpkylningsteknologi för stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård. Bolaget vidareutvecklar initialt en produkt för kliniska studier och marknadslansering med fokus på stroke. Målsättningen är att färdigställa strokeproduktens CE-märkning för kommersiellt bruk under 2015. Produktutveckling sker i samarbete med University of Edinburgh som också genomför en proof of concept-studie med bolaget. BrainCool deltar även i en europeisk multicenterstudie (EuroHYP) som beviljats medel från EU om 15 MEUR för utvärdering av olika nedkylningsteknologier. Motiv för nyemission Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att finansiera utveckling av en strokeprodukt för deltagande i EuroHYP-studien samt genomförandet av kliniska studier. Erbjudandet i sammandrag • Företrädesrätt: Ingen organiserad handel med bolagets aktie sker i dagsläget. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 mars 2014 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 mars 2014. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 mars 2014. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. • Teckningstid: 27 mars – 10 april 2014. • Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej. • Emissionsvolym: Lägst 7 MSEK och högst cirka 9,7 MSEK, motsvarande lägst 2 800 000 och högst 3 892 954 aktier. • Teckningspost: Minsta teckningspost för teckning av aktier utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) är 2 000 aktier. • Antal aktier innan nyemission: 11 678 862 aktier. • ISIN-kod: SE0005731833 • Värdering: Cirka 29 MSEK (pre-money). • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om cirka 2,7 MSEK samt garantiåtaganden om cirka 4 MSEK. Ingen ersättning utgår för dessa åtagande. • Listning på AktieTorget: Listningsprocessen är initierad och bolaget granskas för närvarande av AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 7 maj 2014. Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om teckningsåtagande och garantiåtagande samt memorandum, folder och anmälningssedel kommer att publiceras på bolagets (www.braincool.org), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Den 27 mars 2014 deltar BrainCool på Sedermeradagen på Medicon Village i Lund för att informera om bolaget och dess verksamhet. Anmälan till Sedermeradagen sker genom Sedermeradagens hemsida (www.sedermeradagen.se). - Vårt projekt inom hjärnkylning, primärt för strokepatienter, har gjort stora framsteg i form av positiva kliniska data i pilotstudier -vilka ännu inte publicerats- samt färdigställande av produktdesign och design av kliniska protokoll, vilket säkerställt deltagandet inom EuroHYP. Att BrainCool deltar i denna stora multicenterstudie är för oss framförallt en validering av konceptet, men kan också leda till att vi, tillsammans med andra deltagare, får ett försprång på marknaden. EuroHYP-studien genomförs för att kliniskt undersöka effekten av kylning vid stroke och skulle kunna leda till en riktlinje för hur kylning av strokepatienter ska genomföras i Europa. En separat listning av BrainCool kommer att skapa fokus och möjliggöra en uppbyggnad av två ledande aktörer inom medicinsk kylning, där Dignitana AB ska fokusera helt på DigniCap® - en patientnära ”quality of life” produkt - och BrainCool ska fokusera på en produkt med tydligt medicinskt värde i akuta tillstånd. Vi arbetar nu med målsättningen att introducera kylenheten i EuroHYP, där den initialt CE-certifieras för kliniska studier för att sedan efter feedback och uppdateringar färdigställa en kylningsprodukt för stroke, säger VD Martin Waleij. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen inför listning på AktieTorget. För frågor om nyemissionen Sedermera Fondkommission Telefon: 0431-47 17 00 E-post: info@sedermera.se För ytterligare information Martin Waleij – VD BrainCool AB 046 – 16 30 92