Pressmeddelanden

2020-05-29

Delårsrapport för perioden 2020.01.01 – 2020.03.31

2020-05-26

Regulatoriskt genombrott med utökat EC-certifikat för invasiva produkter banar väg för CE-märkning av Cooral® System för att motverka Oral Mukosit för Europamarknaden.

2020-05-07

BrainCool AB (publ) receives a new order in Germany, for the product BrainCool™ System

2020-05-07

BrainCool AB (publ) får ny order i Tyskland på BrainCool™ System

2020-05-04

The US subsidiary of BrainCool AB (publ), BrainCool Inc has been approved for an SBA loan of K $ 130 through the Paycheck Protection Program

2020-05-04

BrainCool AB:s dotterbolag i USA, BrainCool Inc har godkänts för ett SBA-lån på K$ 130

2020-04-23

Rättelse - Ytterligare information om erhållit EU-bidrag om 3 miljoner EUR (med hänvisning till pressmeddelande den 17 april 2020)

I föregående utskick fanns hänvisning till marknadsmissbruksförordningen endast med i pdf-versionen.

2020-04-23

Ytterligare information om erhållit EU-bidrag om 3 miljoner EUR (med hänvisning till pressmeddelande den 17 april 2020)

2020-04-22

BrainCool AB (publ) receives new order for IQool™ System in the state of Utah, USA

2020-04-22

BrainCool AB (publ) får ny order av IQool™ System från Utah, USA

2020-04-21

BrainCool AB (publ) postpones the Annual General Meeting

2020-04-21

BrainCool AB (publ) senarelägger bolagsstämman

2020-04-17

BrainCool AB (publ) receives financing of EUR 3 million through a grant

2020-04-17

BrainCool AB (publ) erhåller EU-bidrag om 3 miljoner EUR (ca 33 miljoner SEK)

2020-04-08

BrainCool genomför riktad emission om MSEK 4 samt uppdaterar om Covid-19-situationen

2020-03-31

BrainCool AB (publ) - new order for BrainCool™ System in Germany

2020-03-31

BrainCool AB (publ) - ny order av BrainCool™ System i Tyskland

2020-03-19

BrainCool AB (publ) - order of BrainCool System in Germany

2020-03-19

BrainCool AB (publ) - order BrainCool System i Tyskland

2020-03-18

BrainCool AB (publ) - uppdatering om riktad emission och COVID-19

2020-03-06

BrainCool AB (publ): Komplettering angående riktad emission till industriella partners

2020-02-28

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-26

BrainCool AB: Villkorsändring i BrainCools teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3

2020-02-26

BrainCool AB (publ) genomför riktad emission till industriella partners

2020-02-19

BrainCool AB (publ) senarelägger bokslutskommuniké till den 28 februari

2020-02-13

BrainCool AB (publ) has received a new order of IQool™, in the state of Utah, USA

2020-02-13

BrainCool AB (publ) har fått en ny order av IQool™, denna gång i delstaten Utah, USA

2020-02-11

BrainCool AB (Publ) - Nyhetsuppdatering om Cooral i USA

Nedan bifogas ett pressmeddelande som idag distribuerades i USA, med syfte att starta en nyhets och -media kampanj för att öka medvetenheten kring problemet med Oral Mukosit (OM) och möjligheterna att motverka denna mycket smärtsamma åkomma med kylning och produkten Cooral®System.

 

Kampanjen är således ett initiativ för att under tiden utgöra ett verktyg för att sprida information och kunskap om detta allvarliga amerikanska sjukvårdsproblem, innan de skandinaviska studieresultaten har presenterats samt innan marknadsgodkännande i USA.

 

Informationen att studien är färdigrekryterad, är sedan tidigare delgiven aktiemarknaden från ett regulatoriskt perspektiv.

Status för OM-projektet är att när analysen av studien är färdig, kommer den skickas in för presentation på ledande cancermöten. Studieresultaten och information är på embargo ("kan ej offentliggöras"), och kommer först att offentliggöras för aktiemarknaden efter den vetenskapliga presentationen i sedvanlig ordning.

2020-02-11

BrainCool AB (Publ) - News update regarding Cooral in the US

Below is attached a press release that was distributed today in the US, with the aim of launching a news and media campaign to raise awareness of the problem of Oral Mukositis (OM) and the possibilities to prevent this very painful healthcare problem with cooling and the product Cooral®System.

 

The information that the study has been fully recruited has already been presented to the stock market (Spotlight markets) from a regulatory perspective.
 

The status of the OM project is that when the analysis of the study is complete, it will be submitted for presentation at a leading cancer meeting. The study results and information are on embargo, and will only be published for the stock market after the scientific presentation in the usual order.
 

However, the study results will be presented to the US regulatory authority (FDA) and the Japanese counterpart (PMDA) earlier under confidentiality; this is to facilitate the respective market approval.

2020-02-06

BrainCool AB - unannounced audit performed by the notifed body TÜV SÜD, without any major deviations

2020-02-06

BrainCool AB - oannonserad audit genomförd av TÜV SÜD utan större anmärkningar

2020-02-06

BrainCool AB: Rättelse för PM "BrainCool AB (publ) har fått ny order av IQool™, denna gång i delstaten New Mexico, USA" publicerad 2020-02-06

Pressmeddelande " BrainCool AB (publ) har fått ny order av IQool™, denna gång i delstaten New Mexico, USA" publicerad 2020-02-06 saknar MAR etikett.

2020-02-06

BrainCool AB: Correction "New order on the US market for IQool™ System" published 2020-02-06

Press release "New order on the US market for IQool™ System" published 2020-02-06 lacks MAR label.

2020-02-06

BrainCool AB (publ) har fått ny order av IQool™, denna gång i delstaten New Mexico, USA

2020-02-06

New order on the US market for IQool™ System

2020-01-31

Management changes in BrainCool AB (publ)

2020-01-31

Ledningsförändringar i BrainCool AB (publ)

2020-01-23

Förtydligande rörande tidigare offentliggjort pressmeddelandet om Order från Sydkorea

2020-01-23

Order från Sydkorea

2020-01-22

TTM 2 studien färdigrekryterad.

2020-01-22

BrainCool AB (publ) får patentgodkännande i Japan för teknik vid frossbrytningar ("shivering") vid nedkylning med BrainCool System.

2020-01-22

BrainCool AB (publ) obtains patent approval in Japan for shivering application of the BrainCool™ System.

2020-01-16

BrainCools engagemang i PolarCool

2020-01-14

BrainCool AB erhåller uppdaterat EC certifikat gällande till 2024-05-26

2020-01-08

BrainCool and The R Adams Cowley Shock Trauma Center ("Shock Trauma") at University of Maryland have received a grant of USD 100,000 for the project "IQool Fever Prevention in the Neuro-ICU"

2020-01-08

BrainCool och The R Adams Cowley Shock Trauma Center ("Shock Trauma") vid University of Maryland har fått ett bidrag på 100 000 USD för projektet "IQool Fever Prevention in Neuro-ICU"

2020-01-07

New guidelines for prevention of oral mucositis (OM)

2020-01-07

Nya riktlinjer för att förebygga oral mukosit (OM)

2020-01-03

The last conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019

The last outstanding conversion means that the financing scheme with convertibles is now completed

2020-01-03

Den sista konverteringen till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019

Den sista utestående konverteringen gör att att finansieringsupplägget med konvertibler är nu avslutat

2020-01-02

BrainCool AB (publ) - the BrainCool™ System product receives reimbursement in South Korea

2020-01-02

BrainCool AB (publ ) - produkten BrainCool™ System erhåller "reimbursement" i Sydkorea

2019-12-30

BrainCool AB (publ) sluter leveransavtal med sjukhusgrupp på västkusten i USA

2019-12-06

Market Notice 313/19 - Last day of trading in BrainCool AB"s BTA

2019-12-06

Sista dag för handel med BTA i BrainCool AB (publ)

2019-11-29

Delårsrapport för perioden 2019.07.01 - 2019.09.30

2019-11-21

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO1 2017-2020, 21 November - 4 December 2019

2019-11-21

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1 2017-2020, 21 november - 4 december 2019

2019-11-20

Svensk översättning av pm från den 18 /11  - Statistiskt signifikanta resultat med RhinoChill™ i en klinisk studie med 858 patienter drabbade av hjärtstopp utanför sjukhus

2019-11-18

Statistically Significant Results With RhinoChill™ In A Pooled Analysis Of 858 Patient Data Of Intra-Arrest Cooling In Out-Of-Hospital Cardiac Arrest

Two coming publications, with statistically significant results with the product RhinoChill™ was presented at American Heart Association meeting November 16, 2019.

2019-11-18

BrainCool AB: Correction: A new clinical study with RhinoChill™ show statistically significant results- early cooling leads to improved survival and neurological function of cardiac arrest patients

Earlier today, November 18, 2019, a press release was incorrectly published citing the Market Abuse Regulation (MAR). The information in the press release is regulatory but not of a MAR nature. The full press release, without reference to MAR, can be found below.

2019-11-18

BrainCool AB (publ): Rättelse: Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter

Tidigare idag, den 18 november 2019, publicerades ett pressmeddelande felaktigt med hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan.

2019-11-18

BrainCool AB (publ) - A new clinical study with RhinoChill™ show statistically significant results that early cooling leads to improved survival and neurological function of cardiac arrest patients

2019-11-18

BrainCool AB (publ): Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter

2019-11-18

Addition: BrainCool AB"s (publ) rights issue oversubscribed

This additional information concerns costs associated with the rights issue.

2019-11-18

Komplettering: BrainCool ABs (publ) företrädesemission övertecknad

Kompletteringen avser tillägg om emissionskostnader.

2019-11-18

Therapeutic Hypothermia After Cardiac Arrest with Non-Shockable Rhythm (HYPERION) Shows Statistically Significant Results In Cardiac Arrest Patients Presented At AHA

2019-11-18

Hyperion-studien - Theerapeutic Hypothermia After Cardiac Arrest with Non-Shockable Rhythm - visar statistiskt signifikanta resultat hos patienter med hjärtstopp presenterade vid AHA

2019-11-18

BrainCool AB"s (publ) rights issue oversubscribed

2019-11-18

BrainCool ABs (publ) företrädesemission övertecknad

2019-11-12

BrainCool AB (publ) styrelse och ledning tecknar MSEK 2,5 i företrädesemission

2019-11-11

BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission och förlänger teckningstiden

2019-11-07

BrainCool AB (publ) has completed the recruitment in the Nordic clinical study with Cooral® System to prevent oral mucositis (OM)

2019-11-07

BrainCool AB (publ ) har slutfört rekryteringen i den nordiska kliniska studien med Cooral® System för att förebygga oral mukosit (OM)

2019-11-05

BrainCool AB (publ) presenterade bolaget och förestående nyemission på Stora Aktiedagen

2019-11-04

BrainCool AB (publ) receives order for one hundred (100) treatments of RhinoChill™ in Freiburg

2019-11-04

BrainCool AB (publ) erhåller order om hundra (100) nya behandlingar för RhinoChill™ i Freiburg

2019-11-01

BrainCool AB (publ) tillförs 63 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

2019-10-31

BrainCool AB (publ) receives new patent approval in USA

2019-10-31

BrainCool AB (publ) erhåller nytt patentgodkännande i USA

2019-10-30

BrainCool AB (publ): Genombrott för IQool™ System i USA

2019-10-30

BrainCool AB (publ): Breakthrough for IQool™ System on the US market

2019-10-28

BrainCool AB (publ) ökar intäkterna med 343% under årets tre första kvartal 2019

2019-10-28

BrainCool AB (publ) increases revenues by 343% during the first three quarters of 2019

2019-10-25

BrainCool AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt i samband med fullt säkerställd företrädesemission om 40 msek

Styrelsen i BrainCool AB ("BrainCool" eller "Bolaget") beslutade den 29 augusti 2019, med bemyndigande från årsstämma 17 juni 2019, om en nyemission av högst 8 022 380 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 5 SEK, som högst kan tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i BrainCool har med anledning därav upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2019-10-23

Market Notice 277/19 - Information regarding the rights issue from BrainCool AB

2019-09-18

Inlösenperiod för BrainCools teckningsoptioner, TO2 2018-2021, 18 september - 2 oktober 2019

2019-09-18

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO2 2018-2021, 18 September - 2 October 2019

2019-09-18

BrainCool AB (publ ) ansöker om reimbursement (NUB) för RhinoChill™ i samarbete med ledande universitetssjukhus i Tyskland

2019-09-17

BrainCool AB (publ) erhåller ytterligare order från Freiburg

2019-09-09

BrainCool AB (publ): ytterligare ett genombrott i Tyskland

2019-08-30

Delårsrapport för perioden 2019.04.01 - 2019.06.30

2019-08-30

BrainCool genomför en säkerställd företrädesemission om cirka 40 MSEK (100 %)

Styrelsen i BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) har idag den 29 augusti 2019 beslutat, med bemyndigande från årsstämma den 17 juni 2019, om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) säkerställd till 100%. Erbjudandet består av högst 8 022 380 nya aktier.  

2019-08-28

Ny order för RhinoChill™ i Halle, Tyskland

2019-08-28

Ytterligare order i Tyskland för RhinoChill™ i Freiburg

2019-08-27

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna startar nu rekrytering av fler patienter till den kliniska studien av Cooral® System

2019-08-23

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO3 2019-2022, 26 August - 9 September 2019

2019-08-23

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO3 2019-2022, 26 augusti - 9 september 2019

2019-08-22

Genombrottsorder för RhinoChill™ i Tyskland för pre-hospitalkylning av patienter med hjärtstopp

2019-08-21

Ny klinisk studie med RhinoChill™ accepterad för presentation på American Heart 2019

2019-08-21

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-08-21

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-08-15

BrainCool senarelägger delårsrapport till 30 augusti

2019-08-08

BrainCool utvidgar samarbetet med KCP och sluter distributionsavtal för RhinoChill™ i Sydkorea

2019-08-07

BrainCool erhåller genombrottsorder på två IQool™ System från två sjukhus i USA

2019-08-06

BrainCool sluter leasing- och samarbetsavtal med MedOne Group för marknaden i USA

2019-08-01

BrainCools distributör får första order till slutkund i Sydkorea

2019-08-01

RhinoChill™ erhåller marknadsgodkännande i Vietnam samt order på RhinoChill™ och BrainCool™ System levererade till slutkunder

2019-07-30

Kommuniké från årsstämma 2019

Måndagen den 17 juni 2019, har det hållits årsstämma i BrainCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

2019-07-17

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-07-17

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-07-10

BrainCool AB (publ) tillsätter ny ekonomichef

2019-07-02

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-07-02

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-06-26

BrainCool AB (publ ) etablerar samarbete om Cooral® System med ledande klinik vid Nanjing Medical University i Kina

2019-06-26

BrainCool i samarbete med Morgan Stanley underlättar aktiehandel i USA

2019-06-17

BrainCool AB (publ) har slutfört den japanska studien inom OM med gott resultat

2019-06-05

BrainCool AB (publ) kallar på lån om 12,5 mkr

2019-06-03

BrainCool AB erhåller patentgodkännande i Kina för teknik vid frossbrytningar ("shivering") vid nedkylning med BrainCool System

2019-06-03

BrainCool AB (publ) erhåller genombrottsorder i Korea om tjugo (20) BrainCool™ System

2019-05-29

BrainCool AB (publ) has established direct sales operations in USA

BrainCool Inc is led by VP Bryan Nicholson with the objective to launch BrainCool’s first product on the US market - the IQool™ System.

2019-05-27

Publicerar årsredovisning för 2018

2019-05-22

Delårsrapport för perioden 2019.01.01 - 2019.03.31

2019-05-22

Erhåller marknadsgodkännande i Korea för BrainCool™ System

2019-05-20

BrainCool AB (publ) erhåller europeiskt patentgodkännande för BrainCool™ System

2019-05-17

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1 2017-2020, 21 maj - 4 juni 2019

2019-05-17

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO1 2017-2020, 21 May - 4 June 2019

2019-05-17

Canadian Clinical Study Presented in The Journal of American Heart Association May 7th

2019-05-15

BrainCool AB (publ) recruits Director of Sales Europe and establishes new sales and marketing organization

2019-05-13

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

2019-05-13

BrainCool AB (publ) - Disputation inom Oral Mukosit samt presentation på MASCC

2019-05-07

BrainCool AB (publ) - The PRINCESS study published in JAMA

(The Journal of the American Medical Association, May 7th, Volume 321, Number 17)

2019-05-06

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ), långsiktig investerargrupp förvärvar samtliga konverterade aktier av L1 Capital

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalen som publicerades 5 november 2018 och 22 januari 2019.  

2019-05-06

Change in number of shares in BrainCool AB (publ), long term investor group acquires all converted shares from L1 Capital

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreements announced 5 November, 2018, and 22 January, 2019.

2019-05-03

BrainCool AB (publ) uppdaterar datum för publicering av årsrapport och delårsrapport

2019-04-02

Market Notice 79/19 - Information regarding BrainCool AB"s subscription option

2019-04-02

Record date for distribution of free warrants of series TO3 2019-2022

2019-04-02

Sista dag för handel inklusive rätt till TO3 2019-2022

2019-03-19

Fördelning av anskaffningskostnad för BrainCool-aktier med anledning av utdelning av aktier i PolarCool AB (publ)

2019-03-19

BrainCools styrelseledamot Bengt Furberg har avlidit

2019-03-11

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO2 2018-2021, 19 March - 2 April 2019

2019-03-11

Inlösenperiod för BrainCools teckningsoptioner, TO2 2018-2021, 19 mars - 2 april 2019

2019-03-05

Change in the terms of BrainCool"s warrants, series TO1, TO2, and TO3

2019-03-05

Villkorsändring i BrainCools teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3

2019-02-28

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-28

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalen som publicerades den 24 augusti och 5 november 2018.

2019-02-28

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreements announced 24 August and 5 November, 2018.

2019-02-20

BrainCool AB:s (publ) nyemission registrerad hos Bolagsverket

2019-02-15

BrainCool AB (publ) lanserar ny hemsida för produkten Cooral® System

2019-02-14

BrainCool AB (publ) senarelägger bokslutskommuniké - rättelse datum

2019-02-14

BrainCool AB (publ) senarelägger bokslutskommuniké

2019-02-12

BrainCool AB (publ) sluter avtal om produktion av katetrar till RhinoChill med SHL Group i Taiwan

2019-02-12

BrainCool AB (publ) renodlar organisationen och bildar två dotterbolag för onkologi och hjärnkylning

2019-02-11

BrainCool AB (publ) acquires patent rights from Dignitana

2019-02-05

BrainCool AB (publ) erhåller nya order på RhinoChill™ System från två tyska universitetssjukhus

2019-02-04

BrainCool AB (publ) säkerställer finansiering om 30 mkr

2019-01-31

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 24 augusti 2018.

2019-01-31

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 24 August, 2018.

2019-01-31

BrainCool AB (publ) erhåller 13 mkr i stöd från EU för behandling av migrän

2019-01-22

BrainCool AB (publ) kallar på en fjärde tranche av konvertibler om 5 MSEK

BrainCool AB (publ) ("BrainCool") kallar på en fjärde tranche från European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

2019-01-22

BrainCool AB (publ) draws down a fourth tranche of convertibles of SEK 5 million

BrainCool AB (publ) ("BrainCool" or "Company") draws down a fourth tranche from European Select Growth Opportunities Fund (the "Investor") and issues free warrants to its shareholders.

2019-01-21

BrainCool AB (publ) erhåller en genombrottsorder på RhinoChill™ för patienter som behandlas på kranskärlsröntgenlabb ("Cardiac Cath lab")

2019-01-21

BrainCool erhåller europeiskt patentgodkännande för RhinoChill™ System

2019-01-16

BrainCool AB (publ) erhåller snabbt besked om att PRV avser att godkänna patentansökan avseende bolagets produkt för behandling av neuropati

2019-01-15

BrainCool AB (publ) når genombrott i Asien med miljonorder

2019-01-10

BrainCool AB (publ) får regulatoriskt genombrott i Kina för Cooral® System

2019-01-10

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017.

2019-01-10

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

2019-01-08

BrainCool AB (publ) Japanska studien inom oral mukosit är nu slutförd

2018-12-20

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

2018-12-20

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017.

2018-12-19

BrainCool AB (publ) får ny order på 0,5 MSEK i Asien

2018-12-19

BrainCool AB (publ) har erhållit order på totalt sex system RhinoChill™ i Tyskland och Österrike

2018-12-18

BrainCool AB (publ) får ny order i Mexiko för BrainCool™ System

2018-12-17

BrainCool AB (publ) tar ny order för Cooral® System

2018-12-13

BrainCool AB (publ) lanserar nya hemsidor

2018-12-12

BrainCool AB (publ) erhåller 500 000 kr från Vinnova för att utföra en kommersiell förstudie ("studien") för CoolPrevent-systemet

2018-12-12

BrainCool AB (publ) erhåller etikgodkännande i Norge och utvidgar den kliniska studien för att motverka oral mukosit till två universitetssjukhus i Oslo

2018-12-04

BrainCool AB (publ) prolongs the maturity period and the period for conversion into shares of the convertible debentures in series KV1 2017/2018

On 4 December 2018 the board of directors of BrainCool AB (publ) (the "Company" or "BrainCool") resolved to prolong the maturity period and the period for conversion into shares of convertible debentures of series KV1 2017/2018 by amendments to the terms and conditions of the convertible debentures. In connection with the amendments the board of directors has specified the lowest possible conversion price to SEK 3.50. The holder of the convertible debentures has approved to the amendments.

2018-12-04

BrainCool AB (publ) förlänger löptiden och tiden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2017/2018

Styrelsen i BrainCool AB (publ) ("Bolaget" eller "BrainCool") har den 4 december 2018 beslutat att förlänga löptiden och tiden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2017/2018 genom att ändra villkoren för konvertiblerna. I samband med ändringarna har styrelsen dessutom specificerat att den lägsta möjliga konverteringskursen är 3,50 kronor. Bolaget har säkerställt att innehavaren av den konvertibla fordran samtyckt till ändringarna.