Press releases

2020-04-08

BrainCool genomför riktad emission om MSEK 4 samt uppdaterar om Covid-19-situationen

2020-03-31

BrainCool AB (publ) - new order for BrainCool™ System in Germany

2020-03-31

BrainCool AB (publ) - ny order av BrainCool™ System i Tyskland

2020-03-19

BrainCool AB (publ) - order of BrainCool System in Germany

2020-03-19

BrainCool AB (publ) - order BrainCool System i Tyskland

2020-03-18

BrainCool AB (publ) - uppdatering om riktad emission och COVID-19

2020-03-06

BrainCool AB (publ): Komplettering angående riktad emission till industriella partners

2020-02-28

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-26

BrainCool AB: Villkorsändring i BrainCools teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3

2020-02-26

BrainCool AB (publ) genomför riktad emission till industriella partners

2020-02-19

BrainCool AB (publ) senarelägger bokslutskommuniké till den 28 februari

2020-02-13

BrainCool AB (publ) has received a new order of IQool™, in the state of Utah, USA

2020-02-13

BrainCool AB (publ) har fått en ny order av IQool™, denna gång i delstaten Utah, USA

2020-02-11

BrainCool AB (Publ) - Nyhetsuppdatering om Cooral i USA

Nedan bifogas ett pressmeddelande som idag distribuerades i USA, med syfte att starta en nyhets och -media kampanj för att öka medvetenheten kring problemet med Oral Mukosit (OM) och möjligheterna att motverka denna mycket smärtsamma åkomma med kylning och produkten Cooral®System.

 

Kampanjen är således ett initiativ för att under tiden utgöra ett verktyg för att sprida information och kunskap om detta allvarliga amerikanska sjukvårdsproblem, innan de skandinaviska studieresultaten har presenterats samt innan marknadsgodkännande i USA.

 

Informationen att studien är färdigrekryterad, är sedan tidigare delgiven aktiemarknaden från ett regulatoriskt perspektiv.

Status för OM-projektet är att när analysen av studien är färdig, kommer den skickas in för presentation på ledande cancermöten. Studieresultaten och information är på embargo ("kan ej offentliggöras"), och kommer först att offentliggöras för aktiemarknaden efter den vetenskapliga presentationen i sedvanlig ordning.

2020-02-11

BrainCool AB (Publ) - News update regarding Cooral in the US

Below is attached a press release that was distributed today in the US, with the aim of launching a news and media campaign to raise awareness of the problem of Oral Mukositis (OM) and the possibilities to prevent this very painful healthcare problem with cooling and the product Cooral®System.

 

The information that the study has been fully recruited has already been presented to the stock market (Spotlight markets) from a regulatory perspective.
 

The status of the OM project is that when the analysis of the study is complete, it will be submitted for presentation at a leading cancer meeting. The study results and information are on embargo, and will only be published for the stock market after the scientific presentation in the usual order.
 

However, the study results will be presented to the US regulatory authority (FDA) and the Japanese counterpart (PMDA) earlier under confidentiality; this is to facilitate the respective market approval.

2020-02-06

BrainCool AB - unannounced audit performed by the notifed body TÜV SÜD, without any major deviations

2020-02-06

BrainCool AB - oannonserad audit genomförd av TÜV SÜD utan större anmärkningar

2020-02-06

BrainCool AB: Rättelse för PM "BrainCool AB (publ) har fått ny order av IQool™, denna gång i delstaten New Mexico, USA" publicerad 2020-02-06

Pressmeddelande " BrainCool AB (publ) har fått ny order av IQool™, denna gång i delstaten New Mexico, USA" publicerad 2020-02-06 saknar MAR etikett.

2020-02-06

BrainCool AB: Correction "New order on the US market for IQool™ System" published 2020-02-06

Press release "New order on the US market for IQool™ System" published 2020-02-06 lacks MAR label.

2020-02-06

BrainCool AB (publ) har fått ny order av IQool™, denna gång i delstaten New Mexico, USA

2020-02-06

New order on the US market for IQool™ System

2020-01-31

Management changes in BrainCool AB (publ)

2020-01-31

Ledningsförändringar i BrainCool AB (publ)

2020-01-23

Förtydligande rörande tidigare offentliggjort pressmeddelandet om Order från Sydkorea

2020-01-23

Order från Sydkorea

2020-01-22

TTM 2 studien färdigrekryterad.

2020-01-22

BrainCool AB (publ) får patentgodkännande i Japan för teknik vid frossbrytningar ("shivering") vid nedkylning med BrainCool System.

2020-01-22

BrainCool AB (publ) obtains patent approval in Japan for shivering application of the BrainCool™ System.

2020-01-16

BrainCools engagemang i PolarCool

2020-01-14

BrainCool AB erhåller uppdaterat EC certifikat gällande till 2024-05-26

2020-01-08

BrainCool and The R Adams Cowley Shock Trauma Center ("Shock Trauma") at University of Maryland have received a grant of USD 100,000 for the project "IQool Fever Prevention in the Neuro-ICU"

2020-01-08

BrainCool och The R Adams Cowley Shock Trauma Center ("Shock Trauma") vid University of Maryland har fått ett bidrag på 100 000 USD för projektet "IQool Fever Prevention in Neuro-ICU"

2020-01-07

New guidelines for prevention of oral mucositis (OM)

2020-01-07

Nya riktlinjer för att förebygga oral mukosit (OM)

2020-01-03

The last conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019

The last outstanding conversion means that the financing scheme with convertibles is now completed

2020-01-03

Den sista konverteringen till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019

Den sista utestående konverteringen gör att att finansieringsupplägget med konvertibler är nu avslutat

2020-01-02

BrainCool AB (publ) - the BrainCool™ System product receives reimbursement in South Korea

2020-01-02

BrainCool AB (publ ) - produkten BrainCool™ System erhåller "reimbursement" i Sydkorea

2019-12-30

BrainCool AB (publ) sluter leveransavtal med sjukhusgrupp på västkusten i USA

2019-12-06

Market Notice 313/19 - Last day of trading in BrainCool AB"s BTA

2019-12-06

Sista dag för handel med BTA i BrainCool AB (publ)

2019-11-29

Delårsrapport för perioden 2019.07.01 - 2019.09.30

2019-11-21

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO1 2017-2020, 21 November - 4 December 2019

2019-11-21

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1 2017-2020, 21 november - 4 december 2019

2019-11-20

Svensk översättning av pm från den 18 /11  - Statistiskt signifikanta resultat med RhinoChill™ i en klinisk studie med 858 patienter drabbade av hjärtstopp utanför sjukhus

2019-11-18

Statistically Significant Results With RhinoChill™ In A Pooled Analysis Of 858 Patient Data Of Intra-Arrest Cooling In Out-Of-Hospital Cardiac Arrest

Two coming publications, with statistically significant results with the product RhinoChill™ was presented at American Heart Association meeting November 16, 2019.

2019-11-18

BrainCool AB: Correction: A new clinical study with RhinoChill™ show statistically significant results- early cooling leads to improved survival and neurological function of cardiac arrest patients

Earlier today, November 18, 2019, a press release was incorrectly published citing the Market Abuse Regulation (MAR). The information in the press release is regulatory but not of a MAR nature. The full press release, without reference to MAR, can be found below.

2019-11-18

BrainCool AB (publ): Rättelse: Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter

Tidigare idag, den 18 november 2019, publicerades ett pressmeddelande felaktigt med hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan.

2019-11-18

BrainCool AB (publ) - A new clinical study with RhinoChill™ show statistically significant results that early cooling leads to improved survival and neurological function of cardiac arrest patients

2019-11-18

BrainCool AB (publ): Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter