BrainCool AB (publ) – Offentliggör tilläggsprospekt

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

Ladda ner som PDF

Ladda ner tilläggsprospektet här

 

BrainCool AB har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-5673) och som offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att BrainCool genom pressmeddelande den 10 maj 2017 offentliggjorde nyheten att Bolaget erhållit marknadsgodkännande på den amerikanska marknaden för produkten IQool System av US FDA.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer FI Dnr 17-7706). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 18 maj 2017.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 22 maj 2017 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallats kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektett hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.BrainCool.se.

 

För mer information

Martin Waleij – VD
+46 – 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017.